1. Gyldighed

Sikkerhedsinstruks for børn og unge gælder for sejlads med joller samt andre tilknyttede aktiviteter på land og på vandet.

Alle sejlere og andre deltagere, herunder trænere, hjælpere og forældre, skal følge retningslinierne i denne sikkerhedsinstruks.

2. Formålet med denne sikkerhedsinstruks

Virksund Sejlklub vægter sejlernes sikkerhed højt og har derfor en klar sikkerhedsmæssig profil og ansvarsfordeling under gennemførelse af træning og sejlads.

Under sejladsdage for klubbens børn og unge vil der som minimum være en træner, en brovagt og en følgebåd, som har udpegede opgaver.

3. Klub og forældres ansvar

Eventuelle skader på sejlklubbens joller, udstyr og andet materiel er dækket af sejlklubbens forsikringer. Alle både er ansvarsforsikrede.

Ung på Vandet er gennem Virksund Sejlklub forsikret ved First Forsikring anbefalet af Dansk Sejlunion. Alt sejlende materiel er ansvarsforsikret.

Ung på Vandet råder ikke en ulykkesforsikring, der dækker sejlere og andre deltagere i klubbens aktiviteter. Det er forældrenes ansvar, at deres børn og unge er dækket af fritidsulykkesforsikring.

Ud over disse forsikringsforhold er sejlklubben som medlem af Dansk Sejlunion omfattet af Idrættens Forsikringer. Danmarks Idrætsforbund (DIF) og DGI har i forsikringsselskabet Tryg tegnet fem fælles (kollektive) forsikringer, som Dansk Sejlunions medlemsklubber automatisk er dækket af.

  1. En lovpligtig og en frivillig arbejdsskadeforsikring. Den lovpligtige del dækker, hvis f.eks. en af foreningens lønnede eller ulønnede trænere kommer til skade under udførelsen af trænerjobbet. Den frivillige del dækker, hvis en af foreningens frivillige ledere kommer til skade, mens han/hun virker for foreningen. 
  2. En ansvarsforsikring, som dækker det erstatningsansvar, som din forening kan pådrage sig i forbindelse med sin virksomhed.
  3. En idrætsrejseforsikring, som dækker foreningens medlemmer, instruktører og ledere på foreningsrejser til udlandet. 
  4. En retshjælpsforsikring, som dækker foreningens omkostninger i forbindelse med en retssag.
  5. Psykologisk krisehjælp, som dækker, hvis personer i eller omkring foreningen involveres i en alvorlig hændelse – f.eks. et ulykkestilfælde.

Trænere i Virksund sejlklub råder over børneattester.

4. Krav til trænere

Den ansvarlige træner vurderer, hvorvidt der den enkelte sejlerdag kan sejles eller om enkelte grupper af sejlere kan sejle. Det er dog den enkelte sejler, som i sidste ende inden for denne ramme bestemmer, om han eller hun vil sejle, når træneren har givet den generelle tilladelse.

Trænerens anvisninger om bl.a. sikkerhed skal følges af alle på land og på vandet.

Alle trænere og hjælpere råder over tændt mobiltelefon, som i givet fald kan benyttes, under træningen.

3. Krav til brovagt

Brovagten skal stå til rådighed på land og kunne modtage joller, som under sejladsen sejler ind. Det er ligeledes brovagten som i givet fald foretager alarmopkald.

Der skal altid være radioforbindelse mellem følgebåd og brovagt via VHFradio og tændt mobiltelefon, således at situationer og hændelser altid kan drøftes på radioen eller i telefon.

Der findes førstehjælpskasse i sejlerskuret.

6. Krav til fører af følgebåd

Føreren af følgebåden råder over er VHF radio, mobiltelefon, anker med ankerline, kniv, pøs og ekstra tov til at slæbe joller.

Føreren af følgebåden har til opgave at følge sejlerne på vandet og i givet fald støtte og hjælpe sejlere eller være behjælpelig med at bjærge sejlere og joller eller slæbe joller i havn.

7. Krav til sejlerne

Du starter normalt med at sejle, når du kan svømme. Du er ungdomssejler indtil du fylder 18 år.

Enhver sejler skal som minimum kunne svømme 200 meter, inden han eller hun begynder at sejle.

Alle sejlere har ansvar for at iklæde sig en sejlerpåklædning og udstyr, som til enhver tid er afpasset vejrliget.

Alle sejlere bærer altid redningsvest på vandet.

Alle sejlere har ansvar for at efterse joller, sejl og andet udstyr inden de begiver sig ud og sejle. Er der brud eller fejl på udstyr, skal det udskiftes, inden du begiver dig ud på vandet.

Du må aldrig sejle ud alene. 

Du skal altid have kontakt  land, før du sejler ud.

Vælter din jolle skal du altid blive ved jollen og du må under ingen omstændigheder begynde at svømme væk. Forsøg istedet at vende jollen og kravl op i den og begynd at tømme jollen for vand. Er dette ikke muligt for dig, så søg at komme op på bunden af jollen og hold fast i sværdet, mens du venter på hjælp.

Alle sejlere skal følge trænernes anvisninger og respektere anvisninger, som vedrører sikkerheden på vandet eller på land.

8. Inddeling af sejlere

Under træning inddeles sejlerne. Der skelnes mellem forskellige niveauer af sejlere alt efter viden, evner og færdigheder:

Nye sejlere er netop begyndt at sejle og har ikke forudgående kendskab til sejlads. Han eller hun er netop startet på diplomuddannelsen.

Mindre øvede sejlere er i deres første hele sejlersæson og har ikke sejlet under forskellige sejladsforhold og kender ikke nødvendigvis jollen til bunds. Han eller hun kan dog vende jollen, såfremt den kæntrer.

Lettere øvede sejlere har sejlet sin første hele sæson og begynder at kende jollens bevægelser under forskellige vindforhold. Den lettere øvede mestrer kryds, læns og slør sejlads, har bestået sæl, søløve og delfin diplom og kan til enhver tid sejle både i land.

Øvede eller rutinerede sejlere har sejlet i mere end to år og bestået diplomuddannelsen for det første år. De øvede eller rutinerede sejlere kan mestre jollen under alle vindstyrker og kan begive sig på vandet i følgeskab med en anden jolle under betryggende forhold.

9. Træning på vandet

Al sejlads for børn og unge sker med forældre samtykke.

Du må aldrig som sejler, sejle ud i jolle alene.

Når nye sejlere eller ikke øvede sejlere skal på vandet i joller, sker det kun, når der en følgebåd på vandet og når der er etableret brovagt i land.

Når mindre eller lettere øvede sejlere skal på vandet i joller, skal det ske under opsyn og med følgebåd på vandet.

Såfremt du har sejlet i flere år og udpeges som øvet eller rutineret sejler, kan du med forældres forudgående samtykke sejle i farvandet ud for Virksund. Det forudsætter dog, at de øvede sejlere under alle omstændigheder, er mindst to joller på vandet på samme tid. Du må aldrig sejle ud alene eller uden kontakt i land.

10. Sejladsområde i Virksund

 

Sejladsområdet for nye og ikke øvede sejlere er afgrænset af Virksund Dæmningen mod syd og af en linje fra spidsen af Tangen over til den røde bøje (bagbordsbøje) som den nordlige afgrænsning.

11. Vejr og temperaturer

Der sejles ikke i hårdere vind. Når det blæser over 8 m/s er det kun øvede eller rutinerede sejlere, som begiver sig ud på vandet i joller. Når vinden kommer over 12 m/s, indstilles sejlads for alle.

Den ansvarlige træner vurderer altid sejlernes formåen og rutine, inden de går på vandet i forhold til vindstyrke, vindretning, vejrtemperatur og vandtemperatur.

12. Spørgsmål til sikkerhedsplan

Bemærkninger eller kommentarer til sikkerhedsplanen eller til forhold, som relaterer sig hertil kan til enhver tid eller lejlighed rettes til en af trænerne i ungdomsafdelingen.